Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Inleiding

1.1 Diensten: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Family for Families, zoals maar niet beperkt tot: Online programma’s, live bijeenkomsten, coaching(trajecten) en events.

1.2 Schriftelijk: zowel schriftelijk als per e-mail. Family for Families is als volgt te bereiken:
Post-/Vestigingsadres
Hofbeeklaan 17
Postcode 6715 EA
Ede
KvK nr. 82924996
info@familyforfamilies.nl


Artikel 2 - Werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Family for Families en haar klanten. We hopen van harte dit document nooit te hoeven 'gebruiken' omdat we er op inzetten in redelijkheid, billijkheid en goed overleg te handelen.

2.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze specifiek en schriftelijk door Family for Families zijn aanvaard.

2.3 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een overeenkomst tussen Family for Families en klant, heeft de klant ook ingestemd met de toepassing van deze algemene voorwaarden op andere overeenkomsten tussen Family for Families en klant.

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging van overeenkomsten met Family for Families.


Artikel 3 - Overeenkomsten

3.1 Particuliere consumenten kunnen diensten afnemen bij Family for Families.

3.2 De diensten van Family for Families bestaan uit de overdracht van kennis, ervaring en kunde. Voorwaarde voor een succesvol gebruik van de diensten van Family for Families is de betrokkenheid en inzet van de klant. Family for Families zal zich, gedurende de looptijd van de overeenkomst, volledig inzetten om de dienst optimaal resultaat te laten hebben voor de klant. We kunnen hier evenwel geen garanties op geven.

3.3 Door Family for Families gedane mondelinge toezeggingen zijn pas bindend wanneer deze ook schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 4 - Betaling

4.1 De actuele prijzen die gehanteerd worden voor verschillende diensten van Family for Families staan op onze website. In het betaalproces wordt altijd duidelijk zichtbaar wat de prijzen zijn inclusief en exclusief BTW.

4.2 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn alleen geldend voor de betreffende overeenkomst.

4.3 De wijze van betalen kan verschillen per dienst of overeenkomst. Met het aangaan van een overeenkomst met Family for Families verplicht de klant zich tot de betaling van de bij de overeenkomst horende financiële vergoeding.

4.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling van de overeenkomst te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op IBAN zoals vermeld op factuur.

4.5 Family for Families zal altijd proberen om bij betalingsachterstanden in goed overleg tot een oplossing te komen. Wel behoudt Family for Families zich het recht voor om de te leveren diensten binnen de overeenkomst op te schorten of stop te zetten, maar nadat de klant een schriftelijke betalingsherinnering heeft ontvangen.


Artikel 5 - Intellectueel eigendom / gebruik materialen

5.1 Op alle uitingen van Family for Families rust intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door Family for Families.

5.2 Tevens is het niet toegestaan de opgedane kennis en kunde te verkopen of op te nemen binnen diensten van een ander bedrijf, tenzij hier schriftelijk toestemming voor gegeven is door Family for Families.

5.3 Family for Families behoudt zich het recht toe om ook publiek gebruik te maken van reviews die in eerste instantie privé geschreven zijn door klanten.


Artikel 6 - Klachten

6.1 Mocht je ontevreden zijn over de geleverde diensten van Family for Families, dan wordt geadviseerd zo snel mogelijk contact op te nemen via info@familyforfamilies.nl. Wij ontvangen graag een zo duidelijk mo-gelijke omschrijving van de klacht, zodat wij in staat zijn hierop te reageren en zo mogelijk de dienst te verbeteren.

6.2 Klachten moeten zo mogelijk binnen redelijke tijd na de teleurstellende ervaring bekend worden gemaakt bij Family for Families. Aan het indienen van een klacht kunnen geen rechten worden ontleend zoals herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

6.4 Goed om te vermelden dat de betalingsverplichting wel blijft bestaan gedurende een klachtenprocedure.


Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1 Family for Families is op geen enkele manier aansprakelijk voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, o.i.d.

7.2 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet de klant Family for Families schriftelijk op de hoogte stellen, zodat wij in staat zijn om onze verplichtingen na te komen, eventuele fouten te herstellen, schade te beperken of op te heffen.


Artikel 8 - Privacy

8.1 Family for Families neemt de privacy van haar klanten zeer serieus en wij gebruiken persoonsgegevens alleen in het kader van onze dienstverlening. Wij houden ons aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens – zie hiervoor meer specifiek ook de privacyverklaring op onze website.

8.2 Family for Families is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst van de klant of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.3 Klanten van Family for Families stemmen er bij het aangaan van een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2, mee in dat Family for Families de persoonsgegevens en gedeelde informatie van klanten kan gebruiken voor promotionele doeleinden. Wanneer de klant dit niet wilt, zal hij Family for Families hiervan schriftelijk op de hoogte moeten stellen.


Artikel 9 - Opschorting en ontbinding

9.1 Wij zijn bevoegd de overeenkomst enkelzijdig te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Hier zullen we derhalve eerst over in gesprek gaan met de klant.

9.2 Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen van dien aard dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is. Of wanneer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden verwacht dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid mag worden verwacht.


Artikel 10 - Overmacht

10.1 Family for Families is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien wij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan onze schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen indien de omstandigheid de (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert.


Artikel 11- Overig

11.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de klant en Family for Families

11.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

11.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.


Artikel 12 - Geschillen

12.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

12.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Utrecht.


Artikel 13 - Toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten tussen klanten en Family for Families is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 14 - Wijziging van de voorwaarden

14.1 Family for Families is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

14.2 Family for Families zal de gewijzigde voorwaarden tijdig op de website publiceren. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen in werking zodra deze zijn gepubliceerd.


Deze algemene voorwaarden zijn het laatst geupdatet op 12 juni 2023